Logga in

Visioner & verksamhetsidé

Vision

KronoX är, med sin inriktning mot högskolor och universitet, en viktig aktör på marknaden
för system för schemaläggning och relaterade aktiviteter. Som konsortium tillhandahåller KronoX, i nära samverkan med sina medlemmar, efterfrågade tjänster med hög service och kvalitet på ett effektivt sätt. Allt fler lärosäten efterfrågar KronoX tjänster.

 

Verksamhetsidé

KronoX verksamhetsidé är att i konsortieform tillhandahålla system för schemaläggning och relaterade aktiviteter för högskolor och universitet.

Användarperspektivet står i fokus och utvecklingen av KronoXsystemet bygger på ett brett samarbete mellan medlemmarna.

KronoX vänder sig primärt till hela lärosäten, men även delar av ett lärosäte kan vara medlem.

 

Mål

Verksamhet ska bygga på en nära samverkan inom konsortiet där användarnas erfarenheter och synpunkter tas tillvara på ett konstruktivt sätt. Genom samspelet mellan konsortiet och medlemmarna uppnås en hög kundlojalitet (samverkansmål).

Arbetet inom konsortiet ska utföras på ett professionellt sätt och verksamheten ska vara välorganiserad och ha tillgång till god kompetens (personalmål).

Universitet och högskolor ska känna stort förtroende för KronoX och systemet ska vara erkänt och attraktivt på marknaden. KronoX ska eftersträva en anslutning av lärosäten i en omfattning som innebär att minst en tredjedel av marknaden sett till antalet studenter täcks in (marknadsmål).

KronoX kommunikation ska vara effektiv och anpassad till skilda målgruppers behov. Kommunikationen ska vara tillgänglig, tydlig, enkel och lättbegriplig (kommunikationsmål).

KronoXsystemet ska ha en hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Systemet ska vara användarvänligt med en anpassning som innebär att det möter behovet av systemstöd från samtliga användarkategorier (tillgänglighetsmål).

Utvecklingen av KronoX ska ske med modern, etablerad och relevant teknik. Systemet ska följa etablerade standarder och kunna samverka med andra relevanta system (teknikmål).

KronoX verksamhet ska vara i ekonomisk balans. För att garantera en långsiktig trygghet och beredskap ska det ska det finnas en buffert i det balanserade egna kapitalet. Konsortiet ska genom sin verksamhet bidra till kostnadseffektiva lösningar för medlemmarna (finansieringsmål).