Logga in

Om Konsortiet

  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan Kristianstad
  • Högskolan Väst
  • Konstfack
  • Luleå tekniska universitet
  • Malmö universitet
  • Mälardalens universitet
  • Södertörns högskola
  • Örebro universitet

En sammanslutning av
högskolor och universitet

Konsortiet är en sammanslutning av högskolor och universitet för utveckling och drift av schemaläggningssystemet KronoX. Dess hemvist är Högskolan i Borås, som svarar för administration, drift och utveckling.

Verksamhetens leds av en styrelse bestående av ledamöter från medlemslärosätena.

Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna i form av en årsavgift. Årsavgiften bestäms av respektive medlems/lärosätes antal helårsstudenter.

Rätten att få utnyttja programvaran KronoX förbehålls konsortiets medlemmar. För mer information kontakta: info@kronox.se

För högskolor och universitet

Även ditt lärosäte har möjlighet att använda högskolornas gemensamma system för schemaläggning samt resurs- och lokalbokning. Ett lärosäte som blir medlem i KronoX får tillgång till de tjänster som ägs av medlemshögskolorna. Verksamheten drivs helt utan vinstintresse och medlemskap i konsortiet är endast möjligt för universitet och högskolor.

Om ni överväger ett medlemskap i KronoX-konsortiet, kontakta Konsortiechefen Per-Anders Månsson, Högskolan i Borås för ytterligare information. Per-Anders kan nås på telefon 033‑435 41 88 eller e-post pam@kronox.se.

Användarstyrd flexibilitet

Användarna styr utvecklingen genom bl.a. regelbundna användarträffar. All support ingår i medlemsavgiften. Det finns inget vinstintresse och konsortieformen garanterar insyn, inflytande och möjligheter att direkt påverka utvecklingen.

Verksamhetsnära styrgrupp (VNSG) tillvaratar medlemmarnas intresse

Styrgruppen  består av ca fem användare från olika medlemslärosäten och har en viktig funktion i arbetet med att vidareutveckla och förbättra KronoX. Gruppen har ansvar för att ta emot, bearbeta och prioritera önskemål och synpunkter från medlemmarna. En annan viktig uppgift är att planera en årlig användarträff samt träffar riktade mot specifika funktioner i systemet. Styrgruppen producerar också de manualer som riktar sig till KronoX användare. Dessa manualer är webbaserade och hålls kontinuerligt uppdaterade.

Styrelsen

Li Lejerstedt (ordförande, HV)
Catharina Edvardsson (HKR)
Daniel Blombert (MDU)
Maria Strand (HIG)
Hanna Markusson (HB)

Suppleanter för styrelsen

Camilla Lindqvist (LTU)

Konsortiets medlemmar